• นายก อบต. บ้านเสี้ยว

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

 

 
 

 

ดูเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[ 04 ต.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

[ 01 ต.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ 01 ต.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ 01 ต.ค. 2562 ]

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 R”

[ 20 ก.ย. 2562 ]

ดูเพิ่มเติม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)

[ 08 ต.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

[ 04 ก.ย. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

[ 02 ส.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการงานวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

[ 25 ก.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[ 22 ก.ค. 2562 ]

ดูเพิ่มเติม

 

 

 

        

                       


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

 135/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

 โทรศัพท์ 055-810-662 โทรสาร 055-810-641

 Website : www.bansiao.go.th